MOST: Është vërejtur përmirësimi i transparencës

8

Është e detyrueshme të përgatisni raporte të seancave, me përfundime dhe rekomandime të bëra për të gjithë palët e interesuara, të publikoni procesverbalin në faqen e internetit të Kuvendit, siç është rasti me raportet e pikave të rendit të ditës, të përmirësohen kapacitetet teknike për të mbajtur minuta, për të siguruar kushte për shënime të shkurtra nga seancat e komisionit, të cilat do të postohen në faqen e internetit, janë pjesë e rekomandimeve të bëra nga Shoqata qytetare MOST për Kuvendin, bazuar në analizën e shkurtër “Pohimet dhe rekomandimet për përmirësimin e transparencës së komisioneve”.

MOST prezantoi sot pohimet dhe rekomandimet e monitorimit në lidhje me transparencën e punës së komisioneve parlamentare në Kuvendin e Republikës së Maqedonisë në periudhën korrik 2017 – shtator 2019, pas së cilës u konkludua se përkundër përmirësimit të transparencës, Kuvendi duhet të tejkalojë disa sfida të tjera që lidhen me ndryshimet në Rregulloren e procedurës dhe Ligjin për Kuvendin, mënyrën e përgatitjes dhe publikimit të dokumenteve të prodhuara nga Kuvendi, kapacitetet teknike, burimet financiare dhe njerëzore dhe faqen e internetit të Kuvendit me qëllim që të sigurojë rritjen e transparencës në një nivel edhe më të lartë.

“Të rishkruhet me afat miratimi i procesverbalit të seancave të komisioneve në Rregulloren e punës, domethënë procesverbalet që do të miratohen në seancën e parë pasuese. Gjithashtu, vazhdimi i seancave duhet të mbahet me minuta të veçanta, në mënyrë që të rritet transparenca, të përmirësohen burimet njerëzore në shërbimin e ekspertëve, në mënyrë që të përgatisin procesverbalin në kohë dhe në mënyrë cilësore, të përmirësohet organizimi dhe bashkëpunimi në kuadër të shërbimeve të ekspertëve”, rekomandojnë nga MOST në Kuvend.