Saturday, April 16, 2022
Ballina Shëndet Sfidat e integrimit të fëmijëve me Sindromën Down

Sfidat e integrimit të fëmijëve me Sindromën Down

30

Sindroma Down është një nga anomalitë e shpeshta gjenetike. E paraqet çrregullimi kongjenital me shprehjen karakteristike të fytyrës dhe shpesh sipas dukjes së fytyrës mund të caktohet diagnoza edhe te të sapolindurit

Njëra ndër karakteristikat e sindromës Down është zhvillimi i pamjaftueshëm mendor (nga zhvillimi i lehtë deri te ai i vështirë, por më së shpeshti mesatar).

Këta fëmijë shfaqin profil aftësie të cilin e karakterizon shumë më mirë zhvillimi social në raport me zhvillimin motorik, kognitiv, gjuhësor.

Trajtimi i fëmijëve me këtë sindromë duhet të fillojë sa më herët, për të stimuluar zhvillimin e drejtë.

Sindroma Down është çrregullim kromozomik i cili ndërlidhet me dëmtimet intelektuale dhe është shumë lehtë të caktohet. Shkaku është deformiteti kromozomik ku gjatë zhvillimit të qelizave krijohen 47 në vend të 46 kromozomeve.

Në literaturë gjendet edhe si trisomia e çiftit 21, shkaku për krijimin e kësaj trisomie është mosndarja kromozomike e cila mund të krijohet gjatë mitozës dhe mejozës së parë dhe të dytë të ndarjes mejotike, si dhe gjatë ndarjes mitotike të zigotit, gjë e cila shpesh vjen si pasojë e vezës (ovolumit) së vjetër të prindërve, por shumë shpesh shkaktarët janë të panjohur.

Në të dy ndarjet kromozomike, mosndarja si pasojë sjell rezultat të njëjtë, d.m.th.: 47 kromozome në kariotip me një kromozom tepër në çiftin 21, material të ndryshëm tregues, ky kromozom i tepërt ndërron zhillimin e trupit dhe trurit. Në shumicën e rasteve, sindroma Down diagnostikohet në bazë të rezultateve të testit kromozomik i cili bëhet menjëherë pas lindjes. (Bajrami, 2003)

Në këtë hulumtim, shohim disa rezultate të cilat i kam nxjerrë si dhe disa rekomandime shumë me vlerë:

▪ Sindroma Down ndikon në procesin e mësimdhënies te nxënësit e tjerë.

▪ Nxënësit me Sindromë Down e gjejnë sfidues integrimin në institucione të ndryshme arsimore, sepse atyre iu duhet përkrahje më e madhe si nga mësimdhënësit ashtu edhe nga organet shtetërore, siç është MASHT -i.

▪ Mentaliteti diskriminues ndikon negativisht në integrimin e fëmijëve me Sindromë Down, prandaj shoqërisë (komunitetit), sipas tyre iu mungon informimi dhe nuk janë ende mjaft të vetëdijshëm rreth kësaj problematike.

▪ Shkollat nuk posedojnë kushte të mjaftueshme dhe të nevojshme për integrim prandaj vendi ynë duhet të fokusohet edhe në këtë pikë; shumica e prindërve dhe e mësimdhënësve u pajtuan me faktin se në shkollat tona mungon infrastruktura e duhur që fëmijët me Sindromë Down të integrohen.

▪ Mësimdhënësit nuk janë të përgatitur profesionalisht dhe po ashtu nuk kanë trajnime adekuate për fëmijë me Sindromë Down; mungesa e kualifikimit dhe mungesa e trajnimeve adekuate na dërgon te një problematikë në vete; shumica e mësimdhënësve dhe e prindërve u deklaruan se mungojnë mësimdhënës të përgatitur profesionalisht për punë me fëmijët me Sindromë Down.

▪ Mësimdhënësit e anketuar janë shprehur se iu duhet përkrahje më e madhe nga Ministria e Arsimit dhe Teknologjisë.

Duke u bazuar në rezultatet e studimet si dhe në përfundimet e nxjerra, duhet që t’i kemi parasysh disa rekomandime në mënyrë që të kemi më shumë kujdes dhe t’i ndihmojmë procesit gjithëpërfshirës.

▪ Mësimdhënësit e fëmijëve me Sindromë Down duhet të kenë përgatitje profesionale për punë me këta fëmijë.

▪ Komuniteti duhet të informohet se fëmijët me Sindromë Down duhet të jenë pjesë e klasave të rregullta dhe këto informata duhet t’i marrin nga organet shtetërore.

▪ Mbajta e trajnimeve për prindër për vetëdijesimin e mënyrës së pranimit të fëmijëve me Sindromë Down.

▪ Ndërgjegjësimi i fëmijëve për t’i pranuar dhe për t’i trajtuar fëmijët me Sindromë Down ashtu siç janë.

▪ MASHT -i duhet të mbajë trajnime adekuate për mësimdhënësit që punojnë me fëmijët me Sindromë Down.

▪ MASHT -i duhet të ofrojë kushtet e nevojshme për integrimin e fëmijëve me Sindromë Down, siç janë: shkolla me infrastrukturë më të mirë, mjete të nevojshme didaktiko -mësimore.

▪ MASHT-i duhet të kujdeset që t’i avancoj fëmijët me Sindromë Down në fushat që ata kanë aftësi vepruese.